Skip to Content

工廠人員

 

職稱 教授兼工廠主任
姓名 黃聖杰
辦公室 機械系館 91718
聯絡電話 校內分機 62184
職稱 技士
姓名 陳祝三
專長 量測 線切割 NC加工
辦公室 機械系館 91X08
聯絡電話 校內分機 62116
E-mail gschen@mail.ncku.edu.tw
職稱 技士
姓名 林明達
專長 車工 銑工
辦公室 機械系館 91X08
聯絡電話 校內分機 62113
 
職稱 技士
姓名  
專長 研磨 銑床 板金加工
辦公室 機械系館 91X08
聯絡電話 校內分機 62120